PLNÁ MOC k zastupování při dražbě

(pevný či telefonický limit)

Já, níže jmenovaný(–á) a podepsaný(–á), tímto zplnomocňuji společnost Galerie Kodl, s.r.o., se sídlem Praha 6, Patočkova 5, IČ: 48108847, zastoupené PhDr. Martinem Kodlem, jednatelem (dále jen „zmocněnec“), aby mne jakožto účastníka aukce zastupovala v plném rozsahu při dražbě (aukci) č. 88 pořádané dne 27. listopadu 2022 v Praze, Kulturní centrum Žofín (dále jen „dražba“), za následujících podmínek:

a) v případě udělení příklepu příhozu učiněného na základě této plné moci v mém zastoupení do výše mnou stanoveného limitu, který je (1) buď ve vztahu k příslušnému draženému předmětu stanoven níže přímo v této plné moci pevnou částkou, anebo (2) který zmocněnci, resp. osobě jím dále zmocněné, ve vztahu k příslušnému draženému předmětu v průběhu dražby (aukce) v době určené pro učinění příhozu telefonicky sdělím, budu dle aukčního řádu vydražitelem tohoto draženého předmětu se všemi právy a povinnostmi vydražitele a tato práva a povinnosti tímto přijímám;

b) tato plná moc nabývá účinnosti dnem složení zálohy ve výši a způsobem, které byly dohodnuty mezi oběma stranami;

c) prohlašuji, že jsem se seznámil(-a) se stavem předmětů, které jsou uvedeny níže v této plné moci a které mám zájem dražit do limitu, který je (1) buď stanoven níže v této plné moci pevnou částkou, anebo (2) který zmocněnci, resp. osobě jím dále zmocněné, ve vztahu k příslušnému draženému předmětu v průběhu dražby (aukce) v době určené pro učinění příhozu telefonicky sdělím, a dále že jsem se seznámil(-a) s podmínkami dražby (aukce), které jsou připojeny k této plné moci;

d) beru na vědomí a souhlasím s tím, že zmocněnec je oprávněn určit k výkonu zastoupení třetí osobu.

Vybrat předměty