Neznámý nizozemský autor okruh Lucase van Valckenborch (1535–1597)

Krajina se zraněným venkovanem / Krajina s přívozem a dřevaři (pendant)

Technika:olej na měděné desce

Datace:kolem roku 1600

Rozměry:20,5 × 28 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍240000

dosažená cena:‍800000

84. aukce, číslo katalogu 223

 

Zcela výjimečná příležitost setkat se na českém aukčním trhu s dílem odkazujícím k nizozem-ské krajinářské tradici konce 16. století, jejíž součástí jsou například slavná jména Pietera Bruegela, Hanse Bola, Jacoba Grimmera a dal-ších. Patřil mezi ně i všestranný malíř Lucas van Valckenborch, který svou tvorbou a námě-ty ovlivnil řadu generačních souputníků i ná-sledovníků, autora předkládaných krajinných pendantů nevyjímaje. Inspirací pro oba obra-zy kabinetních rozměrů jsou velmi pravděpo-dobně Valckenborchovy práce ze 70. až 90. let 16. století. Blízké jsou mu v celkovém kompo-zičním pojetí krajinného prospektu charak-teristického nízkým kopcovitým terénem při obzoru, podobně jako díky využití narativně početné figurální komponenty plné vzájemné agence, vztahů, pohybu a dynamiky vyzývající k pečlivému čtení konkrétních zobrazených událostí. Svému inspiračnímu vzoru se tato díla blíží nejen v kompozici a práci se stafáží, ale i celkovým malířským pojetím postaveným na minuciózním provedení jednotlivých přírod-ních detailů a snaze vystihnout takřka hmata-telnou atmosféričnost ovzduší. Divácky přitaž-livé je i pozitivní, místy až anekdoticky působící celkové vyznění obou prací. Při konzultacích posouzeno prof. V. Vlnasem, Ph.D. Přiložena od-borná expertiza PhDr. H. Seifertové.