Pokračovat k obsahu

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny Vaše osobní údaje, které poskytujete v souvislosti s používáním webové stránky www.galeriekodl.cz (dále jen „Webová stránka”) a nákupem zboží a služeb u nás, ať již prostřednictvím Webové stránky či jiným způsobem, Vaší interakcí s námi (např. prostřednictvím osobního jednání se zástupci galerie) a dále při Vaší účastí na aukčních dne či registrací do Klubu dražitelů Galerie Kodl.

Správcem osobních údajů je společnost Galerie Kodl, s.r.o., IČO: 48108847, se sídlem Praha 6, Patočkova 5, 160 00 Praha 6; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 15928 (dále jako „Správce“ nebo „Galerie Kodl“).

Veškeré Vaše osobní údaje jsou používány pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, souhlasíte se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Co shromažďujeme

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

 

Správce může shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, uživatelské jméno, titul, datum narození, r.č. , číslo OP,
 • Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: korespondenční / fakturační adresu, email, telefonní číslo;
 • Platební a transakční údaje tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek;
 • Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili;
 • Profilové údaje tyto údaje zejména zahrnují: historii objednávek u Vás, Vaše zájmy a preference týkající se služeb a produktů, které u nás poptáváte, zpětnou vazbu, účast na aukčních dnech;
 • Marketingová data tyto údaje zejména zahrnují: Vaše preference ve vztahu k marketingovým materiálům Správce a preferovaný způsob komunikace;
 • Obrazový záznam (kamerový systém v sídle provozovny Správce na adrese Národní 7, Praha 1, 110 00)
 • Záznamy korespondence (při kontaktování Galerie Kodl)

 

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi a v důsledku Vašeho zakoupení zboží a služeb od nás či v důsledku Vaší účasti na aukčních dnech a výstavách pořádaných naší společností. Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky způsobem níže popsaným v sekci  Technická data a k návštěvě Webové stránky těchto zásad.

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu.

 

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Vaše identifikační, platební a kontaktní údaje zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy
 • Vaše identifikační a kontaktní údaje, rozhodnete-li se k registraci do Klubu dražitelů Galerie Kodl, zpracováváme ke správě Vašeho účtu dražitele
 • údaje týkající se Vašeho zákaznického chování a historie využíváme k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění služeb našim zákazníků
 • v případě, existence oprávněného zájmu (jste-li náš zákazník) nebo získáme-li k tomu odpovídající souhlas, můžeme využít kontaktní údaje (email) k zasílání marketingových sdělení o našich činnostech, zboží či událostech, které Vás dle našeho názoru mohou zajímat
 • k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek
 • pro ochranu našich oprávněných zájmům (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)
 • za účelem ochrany majetku a zdraví osob v prostorách provozovny Galerie Kodl na adrese Národní 7, Praha 1, 110 00, můžeme provozovat kamerový systém se záznamem, který zpracovává Vaše identifikační údaje; monitorované prostory jsou vždy označeny při vstupu a podrobné informace týkající se kamerového systému jsou uvedeny ve vnitřních předpisech a na vyžádání Vám umožníme se s tímto předpisem seznámit v místě provozovny.
 • k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti stanovené předpisy - zákon o veřejných dražbách, zákon č. 26/200 Sb., daňové, platební a statistické)
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů
 • pro další specifické účely, pro které jsme získali Váš souhlas.

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů, v případě uzavření smlouvy je doba zpracování vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůty (nejdéle v daném případě po dobu deseti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu), případě plnění našich právních povinností je doba zpracování uložena příslušnými právními předpisy.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme. 

Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

 

Galerie Kodl si vyžádá Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů zejména v následujících případech:

-          při Vaší registraci do Klubu dražitelů Galerie Kodl

-          při registraci k odběru našeho newsletteru

-          tento seznam může být aktualizován.

 

Technická data a k návštěvě Webové stránky

Webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Osobní údaje nejsou předávány do států mimo Evropskou Unii. 

 

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné technickoorganizační postupy a opatření pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým a manuálním způsobem za použití automatických, manuálních a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 

Poskytování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou k dispozici jednotlivým pracovníkům Galerie Kodl, zodpovědným za realizace Vaší smlouvy s námi či správu Vašeho klientského portfolia u nás. Osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajištujícím přepravu a doručení Vámi objednaného zboží a poskytovatelům IT služeb. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno za podmínek stanovených právními předpisy.

 

Práva subjektů údajů

Správce při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.

Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Správce a předat je jinému správci).

Dále máte právo po Správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY!

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad VAŠIMI zájmy nebo právy.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na: office@galeriekodl.cz nebo písemně na Galerie KODL, s.r.o., Národní 7, 110 00 Praha 1.

 

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Jsou odpovědné mj. za registrační proces, překlady stránek a ukládání nastavení soukromí. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů technických cookies.

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu, případně našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Použití cookies můžete také omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.05.2018.

 

Aukce Artslimit online 7
Aukce Artslimit online 7
Aukce Artslimit online 7
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Výsledky 90. aukce
Aktuality
Aktuality
Aktuality
Jak dražit?
Jak dražit?
Jak dražit?
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Nabídnout dílo
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
Naše nejvyšší prodeje
KodlContemporary
KodlContemporary
KodlContemporary
Napsali o nás
Napsali o nás
Napsali o nás
CookieNastavení cookies

Pro zlepšování vašeho uživatelského zážitku i našich služeb používáme soubory cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
Více informací o ochraně osobních údajů a cookies.