Emil Filla (1882–1953)

Zátiší s dopisem a růží

Technika:olej na dřevěné desce

Datace:1925

Signatura:vpravo dole

Rozměry:23 x 21 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍1700000

dosažená cena:‍2600000

84. aukce, číslo katalogu 67

 

Drobná, ale uchvacující práce vysoké galerijní kvality zcela suverénně reprezentuje ve všech ohledech neobyčejně progresivní vývoj Emila Filly, který si beze všech pochybností vydobyl pozici v  kontextu světového výtvarného umění. Tato významná, meziválečná etapa umělcovy tvorby, již Vincenc Kramář  příznačně  označil jako období „druhého kubismu“, patří mezi Fillovy nejplodnější a  nejšťastnější roky, v  nichž zcela uplatnil svoji uvolněnost, nespoutanou energii a  chuť k  experimentování. Při delším pozorování obrazu se ukazuje, že autorova zátiší jsou navzdory ustálenému tématu vysoce promyšleným malířským gestem. V  polovině 20.  let se v  jeho obrazech hlavním konstruktivním prvkem staly namísto ostře  řezaných kubických objemů tvořivé organické linie. S  rozvolněností tvarů souvisí i  živější práce s  barevnou pastou a  svobodné zacházení s  prostorem. Umělec zde vedle sebe postavil tradiční předměty do mimořádně sofistikované  kompozice.  Zátiší s  dopisem a  růží  je  výjimečné svou na první pohled obsahovou prostotou, která je však o  to emotivnější, že zobrazuje obálku adresovanou přímo Fillovi, či snad spíše oběma manželům, a  rudou růži. Oba předměty jsou zasazeny do geometrického rámce, jenž demonstruje Fillovo vyspělé chápání abstrakce. Práce je na svůj komorní formát nesmírně působivá a  sběratelsky velice atraktivní. Naprosto přesně představuje myšlenku moderního obrazu, jak ji ve 20.  letech rozvinulo progresivní křídlo SVU Mánes. Vystaven byl pravděpodobně v  roce 1925 v  Obecním domě na Členské výstavě SVÚ Mánes pod číslem 65 a  názvem Růže. Autenticita práce byla ověřena Filla Foundation a  obraz bude uveden v  soupisu díla, který chystal prof.  V.  Lahoda,  CSc. Při konzultacích posouzeno prof.  J.  Zeminou a  PhDr.  R.  Michalovou,  Ph.D.  Přiložena odborná expertiza PhDr.  K.  Srpa (cit.:  „[…] Drobný obrázek kubistického zátiší  s  růží, který má všechny znaky obrazů pocházejících z  období před rokem 1914, kdy se čeští autoři vyrovnávali  s  kubismem,  znázorňuje  růži  ve  váze,  umístěnou  uvnitř pronikajících  se  geometrických  výsečí,  zřetelně  členících souvislou plochu pozadí. Pro ctitele Fillovy tvorby je tento obraz zvlášť  přitažlivý:  ukazuje,  jak  myšlenky,  které  rozvíjel před válkou, v  něm zůstávaly stále živé, jak se k  nim vracel po mnoha dalších výtvarných zkušenostech, jak je přehodnocoval a  dával jim novou podobu. Obraz rovněž poukazuje na široké tehdejší autorovo stylové rozpětí, poznamenané krátkodobým návratem k  realismu. […]“).