Vojtěch Sedláček (1892-1973)

Zimní den

Technika:olej na plátně

Datace:1921

Signatura:vlevo dole

Rozměry:49 × 86 cm

Provedení:rám

vyvolávací cena:‍40000

dosažená cena:‍156000

89. aukce, číslo katalogu 218

 

Dlouhá léta nezvěstné plátno Vojtěcha Sedláčka, malíře, ilustrátora, grafika a také člena Umělecké besedy a sdružení Hollar, vzniklo v  začátcích jeho umělecké kariéry, v  době jeho učitel - ského působení jako asistenta kreslení na reálném gymnáziu v Praze. Sedláček zaujímá mezi řadou malířů, kteří ztvárňovali českou krajinu, výjimečné postavení. Ze svého dětství dobře znal lopotný život na venkově, zvyky, životní radosti a starosti s ním svázané, a jedinečnost jeho tvorby spočívá ve spojení pří - rody s člověkem, viděné v rytmu jeho každodenní práce. Díky tomu dosahují jeho díla neuvěřitelného klidu a harmonie, jak dokládá i předložený Zimní den. Obraz, oproštěný od dramatic - kého napětí a rušivých detailů, přesně odráží Sedláčkův celoži - votní vztah ke skutečnosti. Divák se v něm ocitá před zděným stavením na konci vesnice, z  něhož vedou cesty již pouze do polí, a  také před skromným životem zemědělců, naplněným namáhavou prací, žijících v  souladu neustálého rytmu roku. Hodnotu zvyšuje reprodukování díla v  autorově monografii (F.  Kovárna: Vojtěch Sedláček, Praha 1940, repro. nestr.) pod stejným názvem (Zimní den, olej, a nesprávným vročením do roku 1922) a jeho vystavení na blíže neidentifikované výstavě Umělecké besedy, o čemž svědčí poškozený štítek na rubu plátna. Na zadní straně se rovněž nachází část výjevu s figurálním motivem. Významná prvorepubliková sbírka. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem.